Image 1 of 1
Vagabond Shoes.10-30-13.BL..jpg
Santa Anita Park.