Image 1 of 1
Vagabond Shoes.10-31-13.BL.jpg
Santa Anita Park.